Codul de conduită

Linii directoare Güntner privind practicile anti-corupție

Descriere și scop

Corupția activă și pasivă reprezintă o infracțiune penală gravă. Corupția poate provoca prejudicii grave societății comerciale. În plus, orice persoane implicate în astfel de practici pot face obiectul unor sancțiuni. Chiar și suspiciunea de corupție poate avea repercusiuni negative grave.

Doar evitarea oricăror practici de corupție nu este suficientă pentru protejarea angajaților și a Güntner GmbH & Co. KG contra consecințelor menționate. Mai degrabă, trebuie evitate orice situații care pot trezi suspiciuni legate de mită sau orice alte practici de corupție. Prevederile de mai jos din prezentele linii directoare se aplică în acest sens.

Güntner GmbH & Co. KG respectă legislația tuturor țărilor în care își desfășoară activitatea. Pentru a face față concurenței, se bazează pe performanță prin reducerea costurilor, prin tehnologie și inovație și nu pe comportamente ilegale sau cu un caracter etic discutabil. Güntner GmbH & Co. KG interzice orice comportamente corupte sau contrare legii în orice mod și nu tolerează astfel de practici. Se așteaptă de la conducere, angajați și de la partenerii săi de afaceri să nu se angajeze în niciun fel de practici de corupție, indiferent de țările în care își desfășoară activitatea. Güntner GmbH & Co. KG va lua măsuri adecvate împotriva tuturor celor care încalcă această obligație.

Norme și reglementări

Corupția activă
Angajaților Güntner GmbH & Co. KG le este interzis să ofere, să promită sau să acorde funcționarilor guvernamentali naționali sau străini, precum și angajaților sau reprezentanților societăților comerciale interne sau externe, orice beneficii personale (corupție activă).

Această interdicție se aplică prin analogie și practicilor de corupție ale prestatorilor de servicii care acționează ca agenți sau parteneri în cadrul consorțiilor sau asociațiilor ofertante, precum și în cazul asocierilor în participațiune. Interdicțiile menționate se aplică în toate țările în care operează Güntner GmbH & Co. KG și tuturor angajaților, indiferent de naționalitatea acestora. Acestea se aplică chiar dacă practicile de corupție reprezintă un comportament obișnuit într-o anumită într-o anumită țară și nu sunt considerate neetice de către partenerii comerciali locali.

În unele țări, plățile către funcționari publici, menite să urgenteze acțiunile oficiale pentru care există acțiuni în justiție, reprezintă o practică obișnuită (de exemplu, vămuirea pieselor de schimb importate conform legii). Aceste așa-numite plăți de facilitare sunt, în majoritatea cazurilor, ilegale și nu pot fi oferite, promise sau acordate de către angajații Güntner GmbH & Co. KG.

În anumite situații, contractele încheiate cu partenerii comerciali pot trezi suspiciuni de corupție pasivă sau activă, cum ar fi, de exemplu:

 • În lipsa unui contract scris și semnat.
 • În lipsa unei definiții clare a serviciului care urmează să fie prestat de către partenerul comercial.
 • În cazul în care serviciul care urmează să fie prestat de către partener nu aduce niciun beneficiu concludent pentru Güntner GmbH & Co. KG.
 • Plăți efectuate în numerar, fără un document doveditor corespunzător.
 • Partenerul de afaceri a specificat un cont bancar, însă nu este titularul respectivului cont.

Ca parte a cooperării cu partenerii comerciali, angajații Güntner GmbH & Co. KG trebuie să clarifice în permanență că Güntner GmbH & Co. KG acționează în conformitate cu legislația aplicabilă, nu tolerează practicile de corupție sau comportamentele care sunt ilegale în orice alt mod și, în situația în care sunt depistate situații de corupție sau alte comportamente ilicite, societatea pune capăt colaborării cu partenerul comercial respectiv. Dacă există indicii de practici corupte sau orice alte încălcări grave ale legii din partea unui partener comercial, angajații trebuie să informeze conducerea locală, precum și instanța competentă.

Güntner GmbH & Co. KG nu acordă niciun fel de plăți ilicite angajaților săi sau reprezentanților altor companii, nici direct, nici prin intermediul terților. Chiar dacă astfel de plăți reprezintă o practică curentă în anumite țări, acestea sunt ilegale și inacceptabile pentru Güntner GmbH & Co. KG. Același lucru se aplică și în situația în care plata este declarată ca „remunerație pentru servicii de consultanță” acordată angajatului sau apropiaților acestuia. Toate plățile efectuate către partenerii comerciali trebuie să fie documentate astfel încât, în cazul unor investigații oficiale, Güntner GmbH & Co. KG să poată furniza dovezi că plățile respective sunt legitime.

Invitațiile (de exemplu, invitațiile la restaurante, evenimente sportive, degustări culinare și de vin sau acoperirea costurilor pentru călătorii efectuate în scop personal), cadourile și orice alte beneficii personale acordate angajaților sau reprezentanților altor societăți comerciale sunt admisibile doar dacă valoarea acestora este una redusă. Nu se permite ca valoarea totală și circumstanțele specifice să trezească suspiciuni că aceste considerații sunt așteptate cu regularitate. În acest scop, trebuie verificată fiecare situație specifică, de exemplu, pe baza următorilor factori:

 • Valoarea beneficiului (comparație de piață)
 • Frecvența acordării oricăror beneficii
 • Poziția deținută de către destinatar în cadrul societății sale comerciale (ierarhie, funcție, relația cu Güntner GmbH & Co. KG)
 • Adecvare socială

Beneficiile care se încadrează la valoarea redusă permisă nu pot fi acordate niciodată în secret. Astfel de invitații sau cadouri trebuie trimise la sediul oficial al destinatarului și nu către adresa sa de domiciliu. Beneficiile pentru soți, rude sau apropiați trebuie tratate în aceeași manieră. Acordarea de numerar sau echivalente de numerar (de exemplu, cupoane) drept cadouri este inacceptabilă în orice situație.

Unele țări și societăți comerciale le interzic în totalitate angajaților și reprezentanților societăților comerciale să accepte orice invitații sau cadouri de orice natură. Alte țări și societăți comerciale menționează valori maxime ale beneficiilor care pot fi acceptate de către angajați și reprezentanții societăților comerciale. Înainte de a transmite o invitație sau de a oferi un cadou, angajatul Güntner GmbH & Co. KG trebuie să se asigure că destinatarul poate primi respectiva invitație sau respectivul cadou fără a încălca prevederile legale.

Legislația anticorupție din numeroase state interzice acordarea de beneficii personale funcționarilor publici naționali și străini (funcționari de stat, demnitari aflați în funcție, soldați sau alți deținători ai unor funcții publice), chiar dacă respectivele beneficii au doar o valoare secundară. Angajații și conducerea Güntner GmbH & Co. KG nu vor oferi în astfel de cazuri funcționarilor publici niciun fel de beneficii cu valoare economică (de exemplu, invitații sau cadouri). În majoritatea statelor, mesele oferite la întâlniri sunt exceptate de la această prevedere.

Corupția pasivă
Angajații și conducerea Güntner GmbH & Co. KG nu pot solicita sau accepta beneficii în nume propriu sau pentru apropiații lor (de exemplu, soț/soție, rude, prieteni) (corupție pasivă). Această interdicție se aplică chiar dacă beneficiul în cauză nu are niciun efect asupra conduitei comerciale. În mod particular, interdicția privind corupția pasivă se aplică în cazul acceptării invitațiilor sau cadourilor oferite pentru plasarea de comenzi sau al altor comportamente care favorizează furnizorul (de exemplu, nedepunerea unei solicitări de despăgubire contra unui furnizor pentru produsele defecte livrate către Güntner GmbH & Co. KG).

Acceptarea de invitații (de exemplu, invitații la restaurante, evenimente sportive, degustări culinare sau de vin sau acoperirea costurilor pentru călătorii efectuate în scop personal), cadourile și orice alte beneficii personale acordate angajaților sau reprezentanților altor societăți comerciale sunt admisibile doar dacă valoarea acestora este una redusă. Nu se permite ca valoarea totală și circumstanțele specifice să trezească suspiciuni că aceste considerații sunt așteptate cu regularitate. În acest scop, trebuie verificată fiecare situație specifică, de exemplu, pe baza următorilor factori:

 • Valoarea beneficiului (comparație de piață)
 • Frecvența acordării oricăror beneficii
 • Poziția deținută de către destinatar în cadrul societății sale comerciale (ierarhie, funcție)
 • Adecvare socială

Beneficiile care se încadrează în valoarea redusă permisă nu pot fi niciodată acceptate de către angajații sau conducerea Güntner GmbH & Co. KG fără dezvăluirea acestui fapt. De asemenea, aceștia nu vor putea accepta cadouri care sunt trimise la adresa de domiciliu personală sau a membrilor de familie sau prietenilor. Beneficiile pentru soți, rude sau apropiați trebuie tratate în aceeași manieră. Numerarul sau echivalentele de numerar (de exemplu, cupoane) nu pot fi acceptate în nicio situație.

Punere în aplicare

Conducerea Güntner GmbH & Co. KG răspunde de respectarea acestor linii directoare în cadrul diviziei sau societății comerciale pe care o coordonează. Conducerea Güntner GmbH & Co. KG va solicita să se verifice că se respectă prevederile din prezentele linii directoare de către auditorii grupului, atât în cadrul auditurilor generale cât și, dacă este cazul, ca parte a unor audituri speciale. Cu toate acestea, astfel de măsuri nu vor exonera angajații și conducerea Güntner GmbH & Co. KG de propriile responsabilități și obligații care fac obiectul prezentelor linii directoare, precum și de prevederile statutare aplicabile.

Orice încălcări ale prezentelor linii directoare, care includ ajutarea în scopul tăinuirii oricăror încălcări, pot atrage aplicarea unor sancțiuni conform legislației muncii sau cereri de despăgubire pentru daune. Güntner GmbH & Co. KG se așteaptă ca toți directorii și angajații săi să raporteze orice încălcări, pe propria răspundere.

Condiții generale